logo

Obchodné podmienky

« späť na úvod

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Užívateľ internetového on-line systému UNPAID.SUPPORT (https://unpaid.support) ďalej len "server", ktorého technickým prevádzkovateľom je spoločnosť G.N.T. Business Services s.r.o., so sídlom Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Slovensko, IČO: 44 749 465, DIČ: 2022817346, IČ DPH: SK2022817346 (ďalej len "prevádzkovateľ"), registráciou do systému UNPAID.SUPPORT, bezvýhradne súhlasí s nižšie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami. Zároveň prehlasuje, že si ich podrobne prečítal, porozumel týmto podmienkam a zaväzuje sa ich dodržiavať. Systém UNPAID.SUPPORT slúži veriteľom – registrovaným podnikateľským subjektom (ďalej len "užívateľ")  k zverejňovaniu a správe pohľadávok v spoločnom medzinárodnom on-line systéme pre správu pohľadávok a tým dáva súhlas k zverejneniu týchto informácií o svojich dlžníkoch iným užívateľom tohto servera a národných projektov tohto servera (kifizetetlenszamla.hu, nevyplacenafaktura.cz, nevyplatenafaktura.sk, niewyplaconafaktura.pl, unbezahlterechnung.at, unbezahlterechnung.de, unpaidinvoice.eu). Užívateľ berie na vedomie, že zodpovedá za pravdivosť a oprávnenosť údajov a informácií uvádzaných o dlžníkovi a pohľadávke/faktúre, ktorú za dlžníka na serveri eviduje.
 2. Návštevník projektu NevyplatenaFaktura.sk (http://www.nevyplatenafaktura.sk) alebo jeho inej národnej mutácie (kifizetetlenszamla.hu, nevyplacenafaktura.cz, niewyplaconafaktura.pl, unbezahlterechnung.at, unbezahlterechnung.de, unpaidinvoice.eu) ďalej len "projekt", ktorého technickým prevádzkovateľom je spoločnosť G.N.T. Business Services s.r.o., so sídlom Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Slovensko, IČO: 44 749 465, DIČ: 2022817346, IČ DPH: SK2022817346 (ďalej len "prevádzkovateľ"), používaním služieb on-line projektu bezvýhradne súhlasí s nižšie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami. Zároveň prehlasuje, že si ich podrobne prečítal, porozumel týmto podmienkam a zaväzuje sa ich dodržiavať. Projekt je verejný internetový portál, poskytujúci fyzickým a právnickým osobám (ďalej len "návštevník") možnosť používať on-line platené služby overovania firiem podľa názvu alebo IČO firmy. Overovanie spočíva v nájdení záznamov nevyplatených faktúr konkrétneho podnikateľského subjektu (alebo už vyplatených faktúr po splatnosti) v databáze registrovaných veriteľov "užívateľov" správcovského servera UNPAID.SUPPORT. Spoplatnený je iba plný výpis konkrétneho dlžníka formou SMS podľa nižšie uvedeného cenníka.

REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA

 1. Užívateľ sa zaväzuje, že pri registrácii poskytne pravdivé údaje o svojej osobe a právnickom subjekte, ktorý zastupuje zo zákona príslušnej krajiny miesta podnikania. Užívateľ sa do systému registruje vyplnením a odoslaním registračného formulára na internetovej stránke https://unpaid.support. Registrácia každého užívateľa na serveri je povinná. Užívateľ sa môže na server registrovať jedine ako právnická osoba – teda firma. Užívateľ je povinný uviesť v registračnom formulári údaje nutné k zisteniu jeho totožnosti ako zástupcu firmy, taktiež firemné údaje, a na žiadosť prevádzkovateľa servera tieto údaje preukázať platnými dokladmi, pokiaľ je o to požiadaný. Avšak prevádzkovateľ servera nemá povinnosť overovať správnosť týchto údajov ako aj evidenciu dlžníkov a zadaných faktúr v registrácii užívateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neschváliť registráciu užívateľa, a to aj bez udania dôvodu.
 2. Zrušenie registrácie – registráciu si môže zrušiť užívateľ zaslaním e-mailu na office@gnt.sk so žiadosťou o zrušenie konta, zo svojho východiskového e-mailu, na ktorý je registrovaný daný užívateľ.

PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ

 1. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť všetkých údajov, ktoré sám alebo prostredníctvom tretej strany umiestňuje na server. Taktiež plne zodpovedá za užívanie vlastného konta na serveri a súhlasí, že je zodpovedný za činy každého svojho zástupcu, ktorý použije používateľove prihlasovacie údaje (email a heslo). V žiadnom prípade prevádzkovateľ nebude zodpovedný za priame, nepriame, zvláštne, náhodné a následné škody vyplývajúce z použitia informácie uvedenej na tomto serveri alebo využitím akejkoľvek služby na tomto serveri alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať prihlasovaciu / užívateľskú službu po registrácii alebo kvôli neoprávnenému prístupu tretej osoby.
 2. Užívateľ servera dáva na základe všeobecných obchodných podmienok servera pri registrácii bezvýhradný súhlas prevádzkovateľovi na zasielanie správ "newsletterov" užívateľovi servera, obsahujúcich informácie o službách a novinkách na serveri, ktoré prevádzkovateľ ponúka, ako aj správy obsahujúce rôzne informácie tretích osôb.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľovi záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Avšak vynaloží maximálnu snahu a profesionálne znalosti na to, aby takýto možný výpadok servera nebol dlhší ako 48 hodín.
 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez povinnosti akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia užívateľa.
 5. Užívateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať všetky právne normy krajiny, v ktorej vykonáva svoju podnikateľskú činnosť a v ktorej pôsobí registrovaná firma.
 6. Užívateľ prehlasuje, že dlžník, ktorého pohľadávku na serveri eviduje a zamýšľa zverejniť, je právnickou osobou v zmysle zákona príslušnej krajiny v mieste jej podnikania. Užívateľ súhlasí s tým, aby informácie o jeho dlžníkovi využívali i tretie osoby užívajúce alebo sledujúce systém UNPAID.SUPPORT a národné projekty tohto servera. Užívateľ prehlasuje, že všetky údaje o dlžníkovi a faktúrach sú pravdivé a nie sú založené na fiktívnych, klamlivých či inak zavádzajúcich údajoch, ktoré by mohli dlžníka akokoľvek poškodiť. V prípade preukázania takýchto praktík má prevádzkovateľ právo takéto konto zablokovať a uložiť užívateľovi pokutu.
 7. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak sa na prevádzkovateľa obráti orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho občianskeho, obchodného, správneho, trestného alebo iného konania, prevádzkovateľ je povinný poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinností prevádzkovateľa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky a to aj v prípade, ak to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov prevádzkovateľa a/alebo návštevníkov a/alebo užívateľov a/alebo tretích osôb.
 9. Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje pre účely internej evidencie používateľov služby a pre potreby realizácie ponuky ďalších služieb prevádzkovateľa. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP udeľuje užívateľ prevádzkovateľovi výslovný súhlas so správou, získavaním a spracovávaním jeho osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov na účely a v rozsahu potrebnom na využívanie služieb servera UNPAID.SUPPORT. Užívateľ potvrdzuje, že bol prevádzkovateľom oboznámený s jeho právami vyplývajúcimi zo zákona, najmä že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov.

PLATENÉ SLUŽBY

 1. Registrácia užívateľa na server UNPAID.SUPPORT je bezplatná. Bezplatné je aj cele využívanie správcovského systému nevyplatených faktúr a dlžníkov, ktorý server firmám - registrovaným užívateľom ponúka.
 2. Spoplatnená je návštevníkom služba výpisu konkrétneho dlžníka v národných projektoch (kifizetetlenszamla.hu, nevyplacenafaktura.cz, nevyplatenafaktura.sk, niewyplaconafaktura.pl, unbezahlterechnung.at, unbezahlterechnung.de, unpaidinvoice.eu). Jedná sa o kompletný výpis k jednému dlžníkovi, ktorý sa nachádza na serveri UNPAID.SUPPORT, teda server eviduje minimálne 1 záznam nevyplatenej faktúry tohto dlžníka. Táto služba sa platí pomocou SMS a zadaním overovacieho kódu cez mobilný telefón návštevníka vo vybraných krajinách. Túto službu zabezpečuje Fortumo OÜ (http://fortumo.com/), Ülikooli 6A, 51003 Tartu, Estónsko, Reg.č.: 11378397, e-mail: support@fortumo.com (ďalej len "Fortumo"). Cena jednej SMS jedného výpisu dlžníka je vo vybraných krajinách nasledovná: Albánsko - 120 ALL, Austrália - 4 AUD, Rakúsko - 3 EUR, Bielorusko - 23 880 BYR, Belgicko - 3 EUR, Bosna a Hercegovina - 2.34 BAM, Bulharsko - 2.40 BGN, Chorvátsko - 15 HRK, Cyprus - 4.04 EUR, Česká republika - 50 CZK, Dánsko - 20 DKK, Estónsko - 1.60 EUR, Fínsko - 2.50 EUR, Francúzsko - 3 EUR, Nemecko - 2.99 EUR, Grécko - 1.23 EUR, Hong Kong - 30 HKD, Maďarsko - 508 HUF, India - 150 INR, Írsko - 2.50 EUR, Taliansko - 1.02 EUR, Kosovo - 1 EUR, Lotyšsko - 1.10 EUR, Litva - 5 LTL, Luxembursko - 3 EUR, Macedónsko - 106.20 MKD, Moldavsko - 15 MDL, Čierna Hora - 1.02 EUR, Holandsko - 3 EUR, Nórsko - 20 NOK, Poľsko - 7.38 PLN, Portugalsko - 1 EUR, Rumunsko - 1.24 EUR, Rusko - 140 RUB, Saudská Arábia - 12 SAR, Srbsko - 120 RSD, Slovensko - 1.20 EUR, Slovinsko - 0.99 EUR, Španielsko - 1.45 EUR, Švédsko - 30 SEK, Švajčiarsko - 3 CHF, Taiwan - 90 TWD, Turecko - 5 TRY, Ukrajina - 20 UAH, Spojené arabské emiráty - 20 AED, Veľká Británia - 3 GBP. Platnosť jednej vygenerovanej SMS je 24 hodín pre uplatnenie overenia konkrétneho dlžníka. Uvedená cena je koncová s DPH.